Zasady współpracy i cennik

 

 

Zasady współpracy

 

Moim celem jest zapewnienie Klientom Kancelarii wysokiej jakości świadczonych przeze mnie usług. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie i wyznaję zasadę minimalizacji kosztów dla Klienta. Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawą informuję Klienta o wynikach przeprowadzonej przeze mnie analizy i wspólnie ustalamy dalszą strategię działania. Jednocześnie wskazuję Klientowi możliwe następstwa planowanych działań oraz moją ocenę szans osiągnięcia wytyczonego celu.

 

Przy ustalaniu wynagrodzenia za świadczone przeze mnie usługi biorę pod uwagę przede wszystkim nakład pracy, jaki trzeba poświęcić na świadczenie pomocy prawnej w danej sprawie, rodzaj i stopień skomplikowania oraz termin realizacji zlecenia. Z tych też względów precyzyjne określenie wysokości wynagrodzenia może nastąpić dopiero po bliższym zapoznaniu się ze szczegółami konkretnej sprawy.

 
klienciZlecenia jednorazowe

 

W przypadku zleceń jednorazowych (np. udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma, reprezentacja przed sądem) zarówno w odniesieniu do klientów indywidualnych jak i biznesowych wynagrodzenie za usługi prawne ma formę ryczałtu i jest ustalane indywidualnie po zapoznaniu się ze sprawą, przy zastosowaniu wspomnianych wcześniej kryteriów oceny. Wynagrodzenie określa z góry zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

 

W sytuacji gdy Klient przed spotkaniem opisze sprawę starannie i szczegółowo oraz prześle niezbędne dokumenty, istnieje duża szansa, że – jeszcze przed spotkaniem – będę w stanie w dużym przybliżeniu określić wysokość oczekiwanego wynagrodzenia za realizację zlecenia.

 

Korzystając z poniższego formularza, Klient może wysłać zapytanie wraz ze zwięzłym opisem sprawy i w ten sposób uzyskać informację o przybliżonej wycenie usługi prawnej.

 

W sytuacji gdy Klient skorzysta z porady prawnej w danej sprawie i następnie zdecyduje się powierzyć mi ją do dalszego prowadzenia, wówczas kwota wynagrodzenia za udzielenie porady prawnej zostanie zaliczona na kwotę łącznego wynagrodzenia za poprowadzenie danej sprawy. Co do zasady wynagrodzenie za świadczenie usług prawnych jest pobierane z góry w chwili przyjęcia zlecenia poprowadzenia sprawy. W niektórych jednak przypadkach, zwłaszcza w przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Liczba i wysokość rat oraz okres spłaty są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości Klienta.

 

Dla ułatwienia poniżej podane zostały przybliżone wysokości wynagrodzenia dla niektórych typów zleceń. Mają one jednakże charakter orientacyjny i wymagają każdorazowego indywidualnego ustalenia przed przystąpieniem do świadczenia usług prawnych.

 

 • Porada prawna – od 150 zł,
 • Porada prawna on-line – od 150 zł,
 • Sporządzenie opinii prawnej – od 300 zł,
 • Sporządzenie opinii prawnej on-line – od 300 zł,
 • Sporządzenie projektu prostej umowy – od 200 zł,
 • Sporządzenie projektu rozbudowanej umowy – od 400 zł,
 • Analiza prostej umowy – od 150 zł,
 • Analiza rozbudowanej umowy – od 300 zł,
 • Sporządzenie pisma procesowego (np. pozew lub inne w toku sprawy) – od 200 zł,
 • Sporządzenie wniosku/pisma do organu administracji publicznej lub podmiotu prywatnego – od 150 zł,
 • Udział prawnika w rozprawie – od 150 zł,
 • Prowadzenie sprawy cywilnej o zapłatę – zgodnie ze stawkami minimalnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 265):

- do 500 zł –od 90 zł,

- powyżej 500 zł do 1500 zł –od 270 zł,

- powyżej 1500 zł do 5000 zł –od 900 zł,

- powyżej 5000 zł do 10 000 zł –od 1800 zł,

- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł –od 3600 zł,

- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł –od 5400 zł,

- powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł –od 10 800 zł,

- powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – od 15 000 zł,

- powyżej 5 000 000 zł –od 25 000 zł,

 • Prowadzenie sprawy rozwodowej bez orzekania o winie – od 1 000 zł,
 • Prowadzenie sprawy rozwodowej z orzekaniem o winie – od 2 000 zł,
 • Prowadzenie sprawy o podział majątku/zniesienie współwłasności/dział spadku – w zależności od wartości udziału małżonka/współwłaściciela/spadkobiercy – nie mniej niż 1 500 zł,
 • Prowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – od 1 000 zł,
 • Prowadzenie sprawy o alimenty – od 750 zł,
 • Prowadzenie pozostałych spraw rodzinnych – od 750 zł,
 • Prowadzenie sprawy pracowniczej za wyjątkiem spraw o zapłatę wynagrodzenia – od 500 zł,
 • Prowadzenie sprawy przed sądem administracyjnym – od 500 zł,
 • Prowadzenie sprawy karnej – od 2 000 zł,
 • Założenie spółki prawa handlowego – od 900 zł,
 • Udział w negocjacjach lub mediacjach – preferowane wynagrodzenie godzinowe / od 500 zł,
 • Prowadzenie sprawy o odszkodowanie/zadośćuczynienie – stawka ustalana indywidualnie przy uwzględnieniu Premii za sukces (success fee).

 

Podane wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług prawnych są podane w kwocie netto, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).


klienciStała współpraca

 

Dla klientów biznesowych proponuję odrębne zasady rozliczeń, które w możliwie najwyższym stopniu uwzględniają zapotrzebowanie przedsiębiorców na usługi prawne. Opisane poniżej formy rozliczeń mogą znaleźć również zastosowanie dla klientów indywidualnych, jeśli tylko są oni zdecydowani na współpracę długoterminową.

 

Abonament

Pierwszym z proponowanych systemów rozliczeń jest Abonament, czyli comiesięczna stała opłata za świadczenie usług prawnych na rzecz Klienta. Ten system rozliczeń przewiduje stałą kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę moich godzin pracy w danym miesiącu, bez względu na liczbę spraw prowadzonych dla Klienta. Obejmuje również możliwość uzyskania dostępu do porad prawnych udzielanych telefonicznie, w ramach doraźnej potrzeby. Jest on dedykowany jest w szczególności dla podmiotów gospodarczych, które dzięki stałemu doradztwu prawnemu mogą zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności.

 

Wynagrodzenie godzinowe

Kolejnym z proponowanych systemów rozliczeń jest Wynagrodzenie godzinowe. W tym przypadku wynagrodzenie należne za świadczenie usług prawnych jest obliczane na podstawie iloczynu godzin faktycznie poświęconych na pracę nad zleceniami Klienta i uprzednio ustalonej stałej stawki godzinowej. W ramach tego systemu rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca zestawienie podjętych przeze mnie działań wraz ze wskazaniem czasu, jaki poświęciłem na ich realizację. Ten system rozliczeń jest najbardziej atrakcyjny dla Klientów, którzy nie mają potrzeby nawiązywania stałej współpracy i wolą korzystać z moich usług w zależności od swoich potrzeb.

 

Rozliczenie mieszane

Innym systemem rozliczeń stanowiącym połączenie abonamentu i wynagrodzenia godzinowego jest Rozliczenie mieszane. W ramach tego systemu rozliczeń Klient płaci comiesięczne stałe wynagrodzenie, które obejmuje wspólnie ustaloną liczbę godzin mojej pracy nad zleceniami Klienta. W przypadku gdy w danym miesiącu uzgodniony limit godzin mojej pracy zostanie wyczerpany, a Klient nadal będzie potrzebował pomocy prawnej, wtedy wycena kolejnych zleceń w danym miesiącu będzie odbywać się według stawki godzinowej. Podobnie jak w przypadku systemu rozliczeń godzinowych, także w ramach tego systemu Klient otrzymuje na koniec miesiąca zestawienie podjętych przeze mnie działań wraz ze wskazaniem czasu poświęconego na ich realizację. Ten system rozliczeń cechuje się największą elastycznością i najlepiej sprawdza się w przypadku Klientów, którzy przewidują okresy wzmożonej współpracy, choć zazwyczaj wystarczy im pomoc prawna, która nie angażuje radcy prawnego w bardzo wysokim stopniu.

 

Jeżeli chcą Państwo poznać orientacyjną cenę obsługi prawnej w ramach stałej współpracy, proszę o przysłanie wiadomości e-mail z krótkim opisem rodzaju i liczby spraw, które miałyby być objęte zleceniem. Pozwoli mi to przygotować ofertę najlepiej dopasowaną do Państwa potrzeb.

 

Jestem otwarty na współpracę. Nic również nie stoi na przeszkodzie, abym spotkał się Państwem — po wcześniejszym umówieniu — na miejscu, w Państwa firmie.

 

Premia za sukces (success fee)

 

W przypadku niektórych kategorii spraw (np. o odszkodowanie, zadośćuczynienie) polecanym systemem rozliczeń jest Premia za sukces (success fee). W przypadku tego systemu wynagrodzenie za realizację zlecenia składa się z dwóch elementów: kwoty podstawowej oraz premii. Pierwszy element wynagrodzenia, czyli kwota podstawowa, jest najczęściej niższy niż stawka minimalna (zgodnie ze stawkami wymienionymi w Rozporządzeniu o stawkach wynagrodzenia radców prawnych). Drugi element, czyli premia, to określony wcześniej procent od wartości roszczenia zasądzonego na rzecz Klienta, który zostaje ustalony wspólnie z Klientem przed podjęciem przeze mnie działań w sprawie.

 

Kwota ustalonego wynagrodzenia, niezależnie od przyjętego systemu rozliczeń, nie obejmuje kosztów realizacji zleceń, tj.np. opłat sądowych, opłat od wydania różnego rodzaju zaświadczeń, opłat notarialnych, kosztów dojazdów czy kosztów korespondencji w sprawie.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, możliwe są trzy sposoby płatności związanych z realizacją zleceń – płatność gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

 

W celu otrzymania precyzyjnej wyceny realizacji Państwa zlecenia albo oferty dotyczącej stałej współpracy proszę o wypełnienie 
formularza kontaktowego lub kontakt mailowy.