POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH
 

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Jędrzej Miklas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MIKLAS - Kancelaria Prawna Jędrzej Miklas, z siedzibą w Kiełczowie przy ul. Agrestowej 20/9.

1.2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy w następujący sposób:

1.2.1. pod adresem e-mail: biuro@kancelaria-miklas.pl,

1.2.2. pod numerem telefonu: +48-536-799-123,

1.2.3. pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. ul. Agrestowa 20/9, 55-093 Kiełczów.

 

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

2.1. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących sytuacjach:

2.1.1. dane zebrane podczas Państwa wizyt na stronie internetowej kancelarii mogą być gromadzone i analizowane, w celu pomiarów sposób korzystania z niej, usprawniania jej funkcjonowania i zapewnienia lepszego dopasowania jej do potrzeb użytkowników jak również wykorzystywać je do celów statystycznych,

2.1.2. dane zebrane na prowadzonych przez kancelarię profilach w portalach społecznościowych takich jak np. Facebook mogą być przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia funkcjonowania tych profili, interakcji z Państwem lub informowania o prowadzonej przez Administratora działalności,

2.1.3. w przypadku kontaktowania się Państwa z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub formularza porad on-line, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu prowadzenia z Państwem korespondencji,

2.1.4. jeżeli korzystali Państwo z usług Kancelarii, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu przesłania Państwu ankiety oceniającej jakość świadczonych usług; ponadto Administrator może przetwarzać Państwa dane również w celu realizacji obowiązków, jakie ciążą na Administratorze w związku ze standardami obowiązującymi radców prawnych w ramach wykonywania zawodu, w tym standardami ustanowionymi przez samorząd radcowski,

2.1.5. w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Państwem a Administratorem, Państwa dane mogą być przetwarzane w celu ich rozwiązania, w tym w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

 

2.2. W związku z realizacją zawartej z Państwem umowy lub z podjęciem działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem Administrator może przetwarzać Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to przetwarzania Państwa danych w szczególności dla celów przygotowania oferty lub wykonania dla Państwa usługi prawnej.

2.3. Państwa dane mogą być również przetwarzane ze względu na ciążące na Administratorze obowiązki prawne, m.in. w kwestiach podatkowych, rachunkowych lub wynikających z przepisów o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. W tym przypadku podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1c) RODO.

2.4. Jeśli skorzystali Państwo z formularza kontaktowego lub formularza porad on-line zamieszczonych nas stronie internetowej kancelarii podstawą przetwarzania Państwa danych art. 6 ust. 1 a) RODO.


3. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
 

3.1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

3.2. W przypadku wizyt na stronie internetowej kancelarii przetwarzanie Państwa danych, takich jak adres IP, data i godzina odwiedzin, miejsce z którego następuje logowanie, jest niezbędne, aby mogli Państwo z niej korzystać.

3.3. W przypadku wizyt na profilach Administratora w portalach społecznościowych przetwarzanie Państwa danych takich jak imię, nazwisko i wizerunek, jest niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez te portale.

3.4. W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z kancelarią za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub formularza porad on-line przetwarzanie Państwa danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości lub formularzy, jest niezbędne, aby możliwe było prowadzenie z Państwem korespondencji.

3.5. W przypadku Państwa danych zbieranych w celu wykonywania umowy o świadczenie usług prawnych lub na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy, podanie tych danych jest niezbędne, aby możliwe było dokonanie wyceny usług prawnych a następnie ich wykonanie i rozliczenie. Dotyczy to takich danych jak Państwo imię i nazwisko, adres, NIP, dane kontaktowe (email lub telefon) oraz wszelkich innych informacji, jakie są niezbędne do świadczenia usług prawnych, w tym w szczególności dokładnego opisu sytuacji, w związku z którą zwracają się Państwo o pomoc. Ponadto, jeśli od Administratora będą tego wymagały obowiązki prawne lub standardy wykonywania zawodu, Administrator będzie przetwarzał te dane również w celu realizacji tych obowiązków.


4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 

Państwa dane będą przechowywane przez następujące okresy:

4.1. w przypadku danych podanych przez Państwa w związku z podjęciem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy o świadczenie usług na Państwa rzecz – nie dłużej niż do momentu, kiedy okaże się, że taka umowa nie zostanie zawarta,

4.2. w przypadku danych niezbędnych do realizacji umowy o świadczenie usług prawnych oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny (np. do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych),

4.3. w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy Administratora, dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania z wyjątkiem sytuacji, gdy:

4.3.1. interesy Administratora przeważają nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będą przetwarzane dalej, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla celów przetwarzania,

4.3.2. Państwa dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu prawomocnego zakończenia postępowania arbitrażowego, sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

4.4. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

 

5. PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
 

5.1. W związku z przetwarzaniem przez Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu następujące prawa:

5.1.1. prawo dostępu do danych,

5.1.2. prawo do sprostowania danych,

5.1.3. prawo do usunięcia danych,

5.1.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

5.1.5. prawo do przenoszenia danych,

5.1.6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli udzielili jej Państwo Aministratorowi, przy czym skorzystanie przez Państwa z tego prawa nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili cofnięcia przez Państwa tejże zgody,

5.1.7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych.

 

5.2. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO). W takim przypadku Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać Państwa danych, chyba że ważne, prawnie uzasadnione interesy Administratora będą przeważać w konkretnym przypadku nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy Administrator będzie potrzebować Państwa danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 

6.1. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe:

6.1.1. firmom, które zapewniają Administratorowi serwis i utrzymanie oprogramowania komputerowego, usługi hostingowe i analizy aktywności na stronie internetowej kancelarii,

6.1.2. firmom, które świadczą na rzecz Administratora usługi księgowe,

6.1.3. radcom prawnym, adwokatom, notariuszom, komornikom oraz rzeczoznawcą majątkowym z którymi Administrator może współpracować w zakresie świadczenia dla Państwa usług prawnych.

 

6.2. W przypadku wizyty na stronie internetowej kancelarii Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, w tym w szczególności do USA w ramach programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Ponadto, dane te mogą być również przekazywane do państw, co do których Komisja Europejska nie podjęła takiej decyzji, przy czym takie przekazanie będzie każdorazowo odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wymaganych przez RODO, w tym na podstawie standardowych klauzul umownych.


7. PLIKI COOKIES
 

7.1. Na stronie internetowej kancelarii są wykorzystywane pliki cookies, a więc niewielkie pliki tekstowe, które są instalowane i przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie). Pliki cookies zawierają nazwę domeny kancelarii, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator. Pliki cookies informują, kiedy korzystają Państwo ze strony internetowej kancealrii, jak długo na niej Państwo przebywają i z jakiego miejsca na świecie się na nią Państwo logujecie. Nie informują one jednak o Państwa tożsamości, w szczególności Państwa imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu email.

7.2. Pliki cookies pozwalają Administratorowi prowadzić analizę ruchu na stronie internetowej kancelarii i mierzyć sposób korzystania z niej, a także usprawniać jej funkcjonowanie, aby lepiej dopasować ją do potrzeb użytkowników.

7.3. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z kancelarią podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

7.4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w tym w szczególności całkowicie wyłączyć tę opcję. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej kancelarii.