service-image

Prawo nieruchomości i budowlane

Kwestie związane z prawem nieruchomości i budowlanym wymagają od uczestników obrotu znajomości wielu dziedzin prawa. Mając na uwadze, że tego typu sprawy są przeważnie związane z zaangażowaniem znacznej ilości środków finansowych, rozsądnym posunięciem jest powierzenie prowadzenia tego typu spraw radcy prawnemu specjalizującemu się w tej dziedzinie prawa. 

W zakresie prawa nieruchomości do najczęstszych problemów z jakimi spotykają się moi Klienci należą sprawy związane z obrotem nieruchomościami, ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, dochodzeniem roszczeń związanych z nieruchomościami jak również zarządzani nieruchomościami.

Dzięki posiadaniu wieloletniego doświadczenia w sprawach związanych z prawem nieruchomości jestem w stanie zapewnić swoim Klientom kompleksowe wsparcie we wszystkich rodzajach spraw z tym związanych, przede wszystkim w:

 • analizie, opiniowaniu i negocjowaniu projektów umów sprzedaży i zakupu nieruchomości,
 • analizie, opiniowaniu i negocjowaniu projektów umów deweloperskich,
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów związanych z korzystaniem z nieruchomości (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia),
 • ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (służebności gruntowe, przesyłu),
 • dochodzeniu odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości (np. sieci energetyczne, wodociągowe, gazowe umieszczone na cudzym gruncie),
 • prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości,
 • prowadzeniu postępowań wieczystoksięgowych,
 • zasiedzeniem nieruchomości,
 • usuwaniem wad prawnych nieruchomości,
 • zniesieniem współwłasności,
 • zarządzeniem nieruchomościami (wsparcie prawne dla zarządców nieruchomości).

W odniesieniu do prawa budowlanego najczęstszymi problemami prawymi dotykającymi moich Klientów są kwestie związane z szeroko rozumianym procesem inwestycyjnym – poczynając od postępowań w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę, a kończąc na właściwym procesie budowlanym.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, w tym stałej współpracy z firmami z branży budowlanej mogę zapewnić moim Klientom specjalistyczne wsparcie we wszelkich rodzajach spraw takich jak:

 • reprezentacja przed organami gminy, starostwami, wydziałami geodezji, architektury, itp.
 • sporządzanie i opiniowanie umów budowlanych na każdym etapie procesu budowlanego, dla inwestorów, wykonawców i podwykonawców (m.in. umowy o prace projektowe, nadzór inwestycyjny, wykonawcze i inne),
 • prowadzenie postępowań o udzielenie pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na użytkowanie oraz zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
 • legalizacja samowoli budowlanej,
 • prowadzenie negocjacji i reprezentowaniu Klienta w sporach związanych z wykonywaniem kontraktów budowlanych i dotyczących m.in. rozliczania zrealizowanych inwestycji, kar umownych, nienależytego wykonywania umowy, wynagrodzenia za prace dodatkowe,
 • dochodzenie i obrona przed karami umownymi,
 • prowadzenie postępowań związanych z solidarną odpowiedzialnością inwestora za brak zapłaty podwykonawcom,
 • dochodzenie i obrona przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane,
 • zabezpieczaniem podwykonawców przed niewypłacalnością wykonawcy.

Jeśli potrzebujecie Państwo pomocy radcy prawnego z Wrocławia, chcecie kupić nieruchomość, uporządkować stan prawny nieruchomości, zawrzeć umowę o roboty budowlane, zachodzi konieczność dochodzenia kar umownych od nierzetelnych kontrahentów, czy też musicie Państwo załatwić jakąkolwiek inną sprawę z zakresu prawa nieruchomości lub budowlanego zapraszam do kontaktu. Jestem do Państwa dyspozycji.

W celu uzyskania pomocy prawnika radcy prawnego w Kiełczowie lub Wrocławiu proszę o wypełnienie
formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub telefoniczny (+48-536-799-123).
 

porady-prawne