service-image

Prawo administracyjne

Podobnie jak sprawy cywilne także sprawy administracyjne należą do spraw życia codziennego zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Jest to bardzo rozbudowana gałąź prawa, która obejmuje m.in. kwestie związane z wydawaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń, koncesji, ale także regulująca ramy działania przedsiębiorców w wielu dziedzinach gospodarki.  

Świadczone przeze mnie usługi prawne w zakresie prawa administracyjnego dotyczą porad prawnych, udzielania informacji i opinii prawnych oraz reprezentowania Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego, jak i sądami administracyjnymi obu instancji. Zakres moich usług obejmuje przede wszystkim:

  • reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
  • prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej;
  • sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej, sądów administracyjnych lub samorządowych kolegiów odwoławczych;
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego);
  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.
  • ustalenie wysokości opłat adiacenckich.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać wsparcie prawnika radcy prawnego z Wrocławia w procesie uzyskiwania różnego rodzaju zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jesteście Państwo adresatami decyzji administracyjnej, od której chcecie się odwołać, potrzebujecie wsparcia w prowadzeniu postępowania przed sądem administracyjnym, czy też musicie załatwić jakąkolwiek inną sprawę z zakresu prawa administracyjnego zapraszam do kontaktu. Jestem do Państwa dyspozycji.

W celu uzyskania pomocy prawnika radcy prawnego w Kiełczowie lub Wrocławiu proszę o wypełnienie
formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub telefoniczny (+48-536-799-123).
 

porady-prawne