service-image

Prawo cywilne

Z prawem cywilnym każdy z nas ma codziennie styczność. Jest to niezwykle rozbudowana gałąź prawa, która obejmuje swym zasięgiem wiele zróżnicowanych aspektów stosunków cywilnoprawnych. 

Przede wszystkim mamy z nim styczność w przypadku zawierania wszelkiego rodzaju umów i kontraktów. To w nim należy szukać regulacji dotyczących zasad zawierania umów, ich wykonywania, rozwiązywania, a także egzekwowania praw i obowiązków z nich wynikających. Prawo cywilne wskazuje w jaki sposób i kiedy kształtują się prawa stron umowy, jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania oraz w jaki sposób mogą być one egzekwowane. Umowy o charakterze cywilnoprawnym to np. umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług, umowy dotyczące nieruchomości i wiele innych.

Jednak prawo cywilne nie ogranicza się jedynie do zagadnień prawnych związanych z umowami. Obejmuje swoim zakresem również takie zagadnienia jak kwestie odszkodowawcze, czy też związane z dochodzeniem wierzytelności.

Jako radca prawny z Wrocławia, zapewniam swoim Klientom kompleksową obsługę prawną dotyczącą prawa cywilnego polegającą m.in. na:

 • udzielaniu porad prawnych,
 • sporządzaniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych,
 • sporządzeniu analiz i opinii prawnych,
 • reprezentowaniu Klientów przed sądami,
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami,
 • udziale w negocjacjach między stronami,
 • udziale w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzaniu różnego rodzaju pism, w tym m.in.: wezwania do zapłaty, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy, rozwiązania umowy, itd.,
 • sporządzaniu pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
 • analizie materiału dowodowego występującego w danej spawie, 
 • formułowaniu wniosków i oświadczeń składanych zarówno w postępowaniach przed sądami jak i na etapach przedsądowych.

Moja specjalizacja z zakresu spraw cywilnych obejmuje następujące rodzaje umów:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy o dzieło,
 • umowy najmu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy pożyczki,
 • umowy rachunku bankowego,
 • umowy zlecenia,
 • umowy agencyjne,
 • umowy komisu,
 • umowy spedycji,
 • umowy ubezpieczenia (majątkowe, osobowe),
 • umowy darowizny,
 • umowy przekazania nieruchomości,
 • umowy dożywocia,
 • umowy spółki cywilnej,
 • umowy leasingu,
 • umowy świadczenia usług,
 • umowa cesji.

Prowadzę również sprawy z zakresu:

 • ochrony dóbr osobistych,
 • przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości,
 • zasiedzenia nieruchomości.
 • zniesienia współwłasności,
 • ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu i drogi koniecznej,
 • skargi pauliańskiej,
 • wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie,
 • ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów,
 • odszkodowań i zadośćuczynień wynikających z czynów niedozwolonych (wypadki komunikacyjne),
 • o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej.

Jeżeli mają Państwo problem prawny zahaczający o prawo cywilne zapraszam do kontaktu. Służę pomocą – zarówno w ramach porady prawnej jak i w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem.

W celu uzyskania pomocy prawnika radcy prawnego w Kiełczowie lub Wrocławiu proszę o wypełnienie
formularza kontaktowego, kontakt mailowy lub telefoniczny (+48-536-799-123).
 

porady-prawne