REGULAMIN ŚWIADCZENIA
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) radca prawny Jędrzej Miklas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MIKLAS – Kancelaria Prawna Jędrzej Miklas z siedzibą w Kiełczowie (55-093) przy ul. Agrestowej 20/9 ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu działającego pod adresem: www.kancelaria-miklas.pl.
 

1.2. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) określa:

1.2.1. rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

1.2.2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

1.2.3. tryb postępowania reklamacyjnego.
 

1.3. Na potrzeby Regulaminu zawarte poniżej terminy i określenia będą miały następujące znaczenie:

1.3.1. Usługodawca - radca prawny Jędrzej Miklas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MIKLAS – Kancelaria Prawna Jędrzej Miklas w Kiełczowie wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Agrestowa 20/9, 55-073 Kiełczów, NIP: 8782166786, REGON: 384785785,

1.3.2. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta z Serwisu udostępnianego przez Usługodawcę,

1.3.3. Kancelaria – MIKLAS – Kancelaria Prawna Jędrzej Miklas z siedzibą w Kiełczowie (55-093) przy ul. Agrestowej 20/9, NIP: 8982167986, REGON: 384785785,

1.3.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, która jest zainteresowana zawarciem z Kancelarią umowy o świadczenie Usług Prawnych drogą elektroniczną,

1.3.5. Poczta Elektroniczna – adresy poczty elektronicznej wykorzystywane przez Kancelarię do świadczenia usług drogą elektroniczną: biuro@kancelaria-miklas.pl oraz jedrzej.miklas@kancelaria-miklas.pl,

1.3.6. Serwis – system stron internetowych udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: www.kancelaria-miklas.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierający pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,

1.3.7. Formularz Porad On-line – formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Klientowi przekazanie Kancelarii danych koniecznych do świadczenia Usług Prawnych,

1.3.8. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie, który umożliwia Usługobiorcy kontakt z Usługodawcą, w szczególności w celu uzyskania wyceny usługi prawnej nieświadczonej drogą elektroniczną lub umówienia się na spotkanie z radcą prawną,

1.3.9. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

1.3.10. Usługi Prawne – usługi świadczone przez Kancelarię w postaci udzielanych Porad Prawnych lub Opinii Prawnych z wykorzystaniem Poczty Elektronicznej w zakresie zagadnień prawa polskiego,

1.3.11. Pytanie Prawne – zagadnienie prawne zgłoszone przez Klienta przy wykorzystaniu Formularza Porad On-line lub Poczty Elektronicznej,

1.3.12. Porada Prawna – rezultat wykonania Usługi Prawnej świadczonej w oparciu o Pytanie Prawne zadane przez Klienta niewymagający analizy stanu prawnego z uwzględnieniem wskazań doktryny i orzecznictwa; Porada Prawna polega na sporządzeniu informacji prawnej dla przykładowego opisu sytuacji i pytań Klienta – opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Klienta,

1.3.13. Opinia Prawna – rezultat wykonania Usługi Prawnej świadczonej w oparciu o Pytanie Prawne zadane przez Klienta wymagające analizy stanu prawnego z uwzględnieniem wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane przez Klienta dokumenty i inne materiały; jeśli zachodzi taka potrzeba, Opinia Prawna obejmuje wskazanie alternatywnych, możliwych do przyjęcia dróg postępowania; Opinia Prawna może również obejmować opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie Klienta (np. projektu umowy, regulaminu, statutu, uchwały),

1.3.14. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 

1.4. Warunkiem skorzystania z Usług jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem. Regulamin jest bezpłatnie dostępny w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.5. Usługobiorca lub Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili wysłania zapytania przez Formularz Porad On-line lub Formularz Kontaktowy.
 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 

2.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

2.1.1. Usługi Prawne,
2.1.2. możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 

2.2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z tejże usługi. Rozwiązanie tejże umowy następuje w chwili zakończenia z korzystania usługi.

2.3. Sposób zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Prawnych jest opisany w pkt 4-8 Regulaminu.


3. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

3.1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.1.1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

3.1.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.1.3. przeglądarka internetowa Chrome w wersji 33 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej,

3.1.4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików Cookies.
 

3.2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

3.3. Przetwarzanie danych Usługobiorcy lub Klienta odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Usługodawcy zamieszczonej w Serwisie pod adresem: www.kancelaria-miklas.pl/polityka_prywatnosci.


4. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USMUG PRAWNYCH

 

4.1. Informacje o Usługach Prawnych zamieszczone w serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1145 z późn. zm.).

4.2. Klient korzysta z Usług Prawnych jeżeli z godnie z Regulaminem zawarł umow z Kancelarią.

4.3. Procedura zawarcia umowy obejmuje:

4.3.1. zadanie Pytania Prawnego przez Klienta za pomocą Formularza Porad On-line lub wiadomości wysłanej przez Klienta na jeden z adresów Poczty Elektronicznej ze wskazaniem czy Klient jest zainteresowany otrzymaniem Porady Prawnej czy Opinii Prawnej jednak Kancelaria nie jest związana tym wskazaniem – ostateczne określenie rodzaju świadczonej Usługi Prawnej jest dokonywane przez Kancelarię w porozumieniu z Klientem na podstawie konkretnego stanu faktycznego i oczekiwań Klienta,

4.3.2. ewentualnie – uzupełnienie stanu faktycznego przez Klienta w formie przesłania dodatkowych dokumentów lub odpowiedzi na pytania uzupełniające,

4.3.3. po otrzymaniu przez Kancelarię wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do wykonania Usługi Prawnej – przesłanie Klientowi oferty zawierającej w szczególności wysokość wynagrodzenia Kancelarii oraz czas realizacji Usługi Prawnej,

4.3.4. akceptacja oferty przez Klienta poprzez przesłanie na adres Poczty Elektronicznej oświadczenia o akceptacji oferty i potwierdzenia dokonania przelewu uzgodnionego wynagrodzenia za Usługę Prawną na rachunek bankowy Kancelarii: 44 1600 1433 1880 7468 8000 0001.

4.3.5. uznanie rachunku bankowego Kancelarii.
 

4.4. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy wyceny Usługi Prawnej w przypadku zadania przez Klienta pytania o charakterze pozaprawnym. Kancelaria może również odmówić wyceny wykonania przygotowania dokumentu w ramach Opinii Prawnej, jeśli z opisu stanu faktycznego i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Kancelaria może zaproponować przygotowanie odpłatnej Opinii Prawnej, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu.

4.5. Umowa zostaje zawarta w momencie wpływu na adres Poczty Elektronicznej wiadomości elektronicznej od Klienta zawierającej oświadczenie o akceptacji oferty wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu uzgodnionego wynagrodzenia za Usługę Prawną, jednak nie wcześniej niż w momencie uznania rachunku bankowego Kancelarii.

4.6. W przypadku niewypełnienia wszystkich niezbędnych kroków procedury wskazanej w pkt 4.3 powyżej, w szczególności braku potwierdzenia akceptacji oferty Kancelarii lub braku uiszczenia zapłaty wynagrodzenia umowa nie zostaje zawarta. Umowa nie zostaje zawarta również w przypadkach, gdy treść przekazanych informacji przez Klienta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii.

4.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

4.8. Zawierając umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że akceptuje postanowienia w nim zawarte. Uzyskanie Usługi Prawnej od Kancelarii przez Klienta jest niemożliwe w przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu.
 
5. ZASADY WYKONYWANIA USMUG PRAWNYCH

 

5.1. Kancelaria zobowiązuje się wykonać Usługi Prawne rzetelnie, z należytą starannością oraz zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

5.2. Kancelaria zapewnia, że zostaną zachowane w tajemnicy wszelkie informacje przekazane przez Klienta w związku ze świadczonymi Usługami Prawnymi.

5.3. Kancelaria świadczy Usługi Prawne w zakresie i na warunkach określonych w umowie i Regulaminie.

5.4. Usługi Prawne będą świadczone przez radcę prawnego Jędrzeja Miklasa wpisanego na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu pod nr WR-3507.

5.5. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Usługi Prawnej mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwość lub niezrozumiałych dla Klienta, pozostających w związku z Usługą Prawną i opartych na pierwotnym stanie faktycznym opisanym Kancelarii przed wykonaniem Usługi Prawnej. Odpowiedzi na pytania doprecyzowujące udzielane są w terminie 5 Dni Roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Kancelarię zapytania. Kancelaria zastrzega sobie możliwość dodatkowej wyceny odpowiedzi na pytanie doprecyzowujące, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie 14 dni od dnia wykonania Usługi Prawnej.

5.6. Usługa Prawna zostaje zrealizowana przez Kancelarię w chwili wysłania do Klienta, na wskazany przez niego w Formularzu Porady On-line adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej odpowiedź na Pytanie Prawne lub zawierające Opinię Prawną.

5.7. Po wykonaniu Usługi Prawnej Kancelaria wystawi Klientowi fakturę VAT albo w przypadku, gdy Klient będzie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej fakturę imienną do paragonu. Aby możliwe było otrzymanie faktury VAT, Klient jest obowiązany przekazać Kancelarii niezbędne dane do wystawienia faktury VAT. Klient wyraża jednocześnie zgodę na wystawianie przez Kancelarię faktur w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy i przesyłanie ich Klientowi z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Faktura zostanie przesłana Klientowi w wiadomości elektronicznej zawierającej odpowiedź na Pytanie Prawne lub zawierające Opinię Prawną.

5.8. Kancelaria może odmówić świadczenia Usług Prawnych na rzecz Klienta z powodu:

5.8.1. odmowy lub niewypełnienia przez Klienta w sposób prawidłowy Formularza Porad On-line,

5.8.2. odmowy lub nieprzekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do świadczenia Usług Prawnych,

5.8.3. wystąpienia konfliktu interesów między Klientem a podmiotem, na rzecz którego Kancelaria świadczyła lub świadczy pomoc prawną lub innym podmiotem związanym z Kancelarią,

5.8.4. przekazania przez Klienta na rzecz Kancelarii danych mających charakter bezprawny,
5.8.5. wystąpienie przez Klienta z Pytaniem Prawnym wykraczającym poza zakres Usług Prawnych.
 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1. Do momentu wykonania umowy przez Kancelarię, Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem zatrzymania przez Kancelarię części wynagrodzenia odpowiadającej części wykonanej dotychczas Usługi Prawnej.

6.2. Klient ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

6.2.1. rażącego naruszenia przez Kancelarię postanowień Regulaminu lub umowy,

6.2.2. niezrealizowania przez Kancelarię Usługi Prawnej w umówionym terminie.
 

6.3. Kancelaria ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

6.3.1. wystąpienia po zawarciu umowy okoliczności będących podstawą do odmowy świadczenia Usług Pranych wskazanych w pkt 5.8 powyżej,

6.3.2. braku możliwości wykonania Usługi Prawnej.
 

6.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez jedną ze storn powinno być złożone drugiej stronie w terminie 3 Dni Roboczych od dnia uzyskania przez stronę informacji stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być przesłane listem poleconym na adres siedziby drugiej strony lub wysłane na adres poczty elektronicznej wskazanego przez Klienta w Formularzu Porad On-line lub na jeden z adresów Poczty Elektronicznej Kancelarii wskazanych w Regulaminie.

6.5. Jeżeli Klient odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Kancelarii, Kancelaria jest zobowiązana do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot środków nastąpi na numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty za realizację Usługi Prawnej.

6.6. Jeżeli Kancelaria odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Kancelaria zachowuje prawo do zatrzymania całości uzyskanego wynagrodzenia.


7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII

 

7.1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usług Prawnych, które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej lub nieprawdziwej (fikcyjnej) dokumentacji wskazanej lub przesłanej przez Klienta, w tym również, informacji które nie zostały uzupełnione przez Klienta pomimo prośby Kancelarii.

7.2. Kancelaria jest uprawniona do odmowy wykonania zobowiązania z przyczyn technicznych i wyłączeniu lub ograniczeniu odpowiedzialności względem Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn technicznych oraz innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

7.3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za działalność których Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.
 
7.4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania przez Klienta danych wprowadzonych do systemu teleinformatycznego przez Kancelarię w wykonaniu Usługi Prawnej, spowodowanych przyczynami od niej niezależnymi.

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

8.1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości zrealizowanych Usług Prawnych. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów Poczty Elektronicznej.

8.2. Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić zrealizowane Usługi Prawne:

8.2.1. które są niekorzystne dla Klienta, tj. m.in. nie potwierdzają sugerowanej lub oczekiwanej lub korzystnej dla Klienta wykładni przepisów prawa,

8.2.2. oparte na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych przez Klienta,

8.2.3. które zostały oparte na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanej lub przesłanej przez Klienta, w tym również, które nie zostały uzupełnione przez Klienta pomimo prośby Kancelarii.
 

8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści następujących danych:

8.3.1. imię i nazwisko lub nazwa Klienta,

8.3.2. aktualny adres poczty elektronicznej Klienta,

8.3.3. wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 

8.4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 10 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji przez Kancelarię.

8.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

8.6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2020 r.

9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich w Serwisie. W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania zapytania przez Formularz Porad On-line. Późniejsze zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umowy już zawartej.

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z  Usług.
 
9.4. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

9.5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z realizacji umowy o świadczenie Usług Prawnych pomiędzy Kancelarią a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Kancelarii. Zapis ten nie wyłącza możliwości powoływania się przez Klientów będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony praw konsumentów.

9.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1145 z późn. zm.). oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.